Potpora za očuvanje radnih mjesta kod djelatnosti zahvaćenim koronavirusom (listopad – prosinac 2020. godine)

potpora za očuvanje radnih mjesta

Potpora za očuvanje radnih mjesta je posebna mjera Vlade Republike Hrvatske. Donesena je kako bi se sačuvala radna mjesta za sve djelatnosti iz sektora koji su posebno zahvaćeni koronavirusom (COVID-19) u srpnju i kolovozu 2020. godine. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je u rujnu 2020. godine produžilo trajanje mjere do prosinca 2020. godine. U listopadu 2020. godine donijelo je izmjene, a o tome pišemo u narednim poglavljima.

Ukoliko Vam treba pomoć kod dobivanja potrebe ili usluge iz računovodstva i knjigovodstva, javite nam se!

Potpora za očuvanje radnih mjesta i poslodavci

Potpora za očuvanje radnih mjesta će biti od koristi poslodavcima koji vrše gospodarsku djelatnost iz sektora:

 • Poljoprivrede, šumarstva i ribarstva – isključivo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoza i skladištenja – prijevoz putnika, kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
 • Uslužnih djelatnosti prijevoza i u svezi s prijevozom
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane te pića
 • Administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti – isključivo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) te putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te povezane djelatnosti
 • Umjetnosti, zabave i rekreacije – isključivo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti – popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

Tko još može koristiti potporu?

Potporu mogu koristiti i svi poslodavci neovisno o tome mogu li obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave). Također, i oni koji su zatvoreni odlukom epidemiologa te poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).

Potporu mogu koristiti i poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih (mikropoduzetnici), I to bez obzira na djelatnost, uz zadovoljenje uvjeta pada prometa i ostalih propisanih uvjeta. Ovo je značajna promjena za mikropoduzetnike, jer će sada moći ostvariti i višu potporu od HRK 2.000,00 ovisno o padu prometa, a koje su ostvarivali posebnom mjerom za mikropoduzetnike do rujna 2020. godine.

Poslodavci koji mogu koristiti potporu su trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi. Isto tako i drugi poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima te su po toj osnovi obveznici poreza na dobit.

U ciljnu skupinu radnika ulaze svi osiguranici zaposleni kod poslodavca koji je zatražio potporu. I to bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja. Isto tako, rade li zaposlenici u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika. Na kraju, ubrajaju se i zaposlenici u podružnicama/predstavništvima stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Potpora za očuvanje radnih mjesta nije za:

 • suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl. (navedeno se ne odnosi na poslodavce kod kojih je zaposleno do 10 radnika te na vlasnike obrta i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva bez obzira na broj zaposlenih)
 • umirovljenike i
 • strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Predstavnici radnika u upravnim i nadzornim odborima odnosno drugim odgovarajućim tijelima koja nadziru vođenje poslova mogu koristiti predmetnu potporu.

Razdoblje trajanja potpore je od 1. listopada do 31. prosinca 2020. godine.

Potpora za očuvanje radnih mjesta – koji poslodavci je ne mogu koristiti?

Potporu ne mogu koristiti poslodavci kako slijedi:

 • Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora
 • Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode
 • Obveznici fiskalizacije kojima se u postupku nadzora provedbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom utvrde sljedeće nepravilnosti: neizdavanje računa, višak ili manjak u blagajni i ako račun i/ili prateći dokument ne sadrži propisane elemente, odnosno JIR I ZIK te se pokrene prekršajni postupak u vezi provedbe propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom, uskratit će se daljnje korištenje potpore te će biti obvezni vratiti isplaćeni iznos potpore
 • Iznajmljivači privatnog smještaja
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak.

Potpora za očuvanje radnih mjesta se ne odobrava za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste. Isto tako, ako više poslovnih subjekata imaju istog osnivača / vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika.

Visina potpore za očuvanje radnih mjesta

Potpora za očuvanje radnih mjesta utvrđuje se po zaposleniku i to najviše HRK 4.000,00 mjesečno, ako se radi o punom radnom vremenu, tj. srazmjerni dio po zaposleniku po broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:

 • pad prihoda / primitaka od 40,00% do 44,99% – HRK 2.000,00 po zaposleniku
 • pad prihoda / primitaka od 45,00% do 49,99% – HRK 2.500,00 po zaposleniku
 • pad prihoda / primitaka od 50,00% do 54,99% – HRK 3.000,00 po zaposleniku
 • pad prihoda / primitaka od 55,00% do 59,99% – HRK 3.500,00 po zaposleniku
 • pad prihoda / primitaka od 60% i više – 4.000,00 kn po zaposleniku

Hrvatski zavod za zapošljavanje će na temelju podataka iz Porezne uprave isplatiti doprinos za mirovinsko osiguranje po osnovi individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje po osnovi individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.

Što je s poslodavcima koji ne mogu obavljati djelatnost?

Visina potpore za poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa utvrđuje se u sljedećem iznosu:

 • HRK 2.000,00 po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ako je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana
 • HRK 125,00 doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, odnosno svota obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem
 • HRK 4.000,00 po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ako je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje
 • HRK 250,00 doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, odnosno svota obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Potpora za očuvanje radnih mjesta – ostali uvjeti i odredbe

Potpora za očuvanje radnih mjesta nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

Poslodavci koji su zatvoreni Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te odlukom epidemiologa ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristiti potporu samo za mjesec u kojem su zatvoreni gore navedenim odlukama.

Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), moraju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristiti potporu samo za mjesec u kojem im je rad ograničen sukladno gore navedenoj odluci.

Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali i na poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25% i na njihova trgovačka društva kćeri. Navedeno se ne odnosi na poslodavce iz Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića i Sektora H: putnički prijevoz.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je plaća opravdani trošak, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere.

Poslodavci mogu odabrati:

 • mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
 • istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.

Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene. Ako koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima. Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

Za radnike zaposlene nakon 30. rujna 2020. godine bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 30.06.2020. godine mogu koristiti mjeru.

Što je s poslodavcima sezonskog karaktera?

Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 30.06.2020. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Potpora za očuvanje radnih mjesta – ostale odredbe i uvjeti

U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.

Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.

Osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koji uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, eventa i sl., su ostali bez izvora prihoda, mogu koristiti mjeru, ako im doprinose ne financira Ministarstvo kulture.

Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96), upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ako su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

Kako se biraju korisnici potpore?

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. listopada 2020. godine do zaključno 25. studenoga 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za listopad, studeni i prosinac 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. studenoga 2020. godine do zaključno 25. prosinca 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za studeni i prosinac 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. prosinca 2020. godine do zaključno 25. siječnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za prosinac 2020. godine.

Potpora za očuvanje radnih mjesta i kriteriji dodjele

Za razliku od prijašnjih kriterija za dodjelu potpora, sada poslodavci trebaju dokazati da su u razdoblju od 01.04.2020. godine do 30.09.2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Prije su poslodavci dokazivali pad prometa u mjesecu 2020. godine, a koji je prethodio onome za koji traže potporu u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020. godine., u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Poslodavci kojima je ograničen rad Odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) trebaju sljedeće:

 • dokazati da su u rujnu 2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na rujan 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za rujan 2020. godine i rujan 2019. godine Poreznoj upravi ako traže potporu za listopad, odnosno dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece
ILI
 • dokazati da su u razdoblju od 01.04.2020. godine do 30.09.2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020. godine, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Ipak, ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci onda treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji je zatražena potpora u odnosu na lipanj 2020. godine, temeljem predaje tablice pada prihoda/primitaka za odnosni mjesec i lipanj 2020. godine.

Ako je poslodavac osnovan nakon 01.04.2019. godine i posluje duže od godinu dana, treba dokazati da je u rujnu 2020. godine imao pad prihoda/primitaka u odnosu na rujan 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za rujan 2020. i rujan 2019. godine Poreznoj upravi ako traži potporu za listopad, tj. dokazati da je u mjesecu prethodnom onome za koji traži potporu imao pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Ako je poslodavac osnovan nakon 01.04.2019. godine i posluje duže od godinu dana, a tromjesečni je obveznik PDV-a, onda pak treba dokazati pad prihoda/primitaka iz trećeg tromjesečja 2020. godine u odnosu na treće tromjesečje 2019. godine.

Što je s poduzetnicima koji nisu u sustavu PDV-a?

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim vremenskim razdobljima dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka. U navedenim slučajevima poduzetnici su dužni dostaviti izvod iz knjige primitaka i izdataka ili bruto bilancu za odnosna razdoblja.

Porezna uprava će na temelju dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ako je postotak pada prihoda/primitaka prihvatljiv uz zadovoljavanje ostalih uvjeta, može se odobriti potpora.

Važno: U smislu ovih kriterija prihodima/primicima se smatraju podaci o vrijednosti isporuka dobara i usluga. I to iskazanih pod točkama I., II.1., II.2. i II.3. Obrasca PDV neovisno o njihovoj prirodi, strukturi i načinu obračuna. Iznimno, poduzetnici koji relativnu većinu svojih prihoda/primitaka ostvaruju isporukom dobara i usluga za koje pravo oporezivanja imaju druge države, a takve izlazne račune ne iskazuju na PDV obrascu. Oni mogu dokazivati pad prihoda i drugom vjerodostojnom dokumentacijom uz navođenje članka Zakona o PDV-u koji regulira takva izuzeća.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Zahtjev se predaje putem on line aplikacije na web adresi mjera-orm.hzz.hr sukladno dostupnim uputama. Zavod ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka.

Obveze poslodavca

Poslodavac je obvezan obavijestiti Zavod odmah ili najkasnije u roku od 8 dana ako je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.

Poslodavac je obvezan zadržati sve radnike koji su kod njega bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji poslodavac prima potpore. Osim onih kojima ugovor o radu prestaje po nekom od navedenih načina: istek ugovora o radu na određeno vrijeme, otkaz ugovora o radu koji je skrivio radnik svojim ponašanjem, osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu, izvanredni otkaz ugovora o radu, otkaz ugovora o radu koji radnik daje poslodavcu, odlazak radnika u mirovinu. U slučaju prestanka ugovora o radu po nekom od navedenih načina, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu potpore prema danima koje je radnik odradio u mjesecu otkaza.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći:

 • za mjesec listopad najkasnije do 5. prosinca 2020. godine
 • za mjesec studeni najkasnije do 5. siječnja 2021. godine
 • za mjesec prosinac najkasnije do 5. veljače 2021. godine.

Isto se ne odnosi na obrtnike i ostale samostalne obveznike plaćanja doprinosa koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

Dokazom o isplaćenoj plaći smatra se: izvod s poslovnog računa, obrazac JOPPD i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac koji je tražio potporu za 50 i više radnika bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

 1. Isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja.
 2. Ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog društva.
 3. Dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica.
 4. Isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka. I ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka.
 5. Stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Potpora za očuvanje radnih mjesta i obveze Zavoda

Obveze Zavoda su kako slijedi:

 • Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije.
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava.
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava.
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora.
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca.
 • Prije isplate provjeriti pad prihoda/primitaka temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze.

Kako Zavod isplaćuje sredstva?

Sredstva se isplaćuju do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Mogućnost prigovora

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dana zaprimanja obavijesti. Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured/služba, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja. Navedeni su u obvezi odgovoriti na prigovor u roku od 10 dana.

Posted on: 21. studenoga 2020., by :

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

hrCroatian